Právní překlady

Úzce spolupracujeme výhradně s překladateli, kteří jsou odborníky na překlad právní tématiky. Hodnotný překlad právních textů vyžaduje, kromě vynikající znalosti zdrojového a cílového jazyka, něco navíc – dobrou orientaci v základní právní terminologii a právních institutech obou kultur.

Naši spolupracující překladatelé a korektoři spadají do dvou skupin:

  • praktikující právníci nebo lidé s úplným nebo částečným právním vzděláním, kteří jsou zároveň lingvisty (cca 70%)
  • překladatelé, kteří prošli praxí velkých advokátních kanceláří, dlouhodobě se věnují právním překladům a průběžně se v tomto oboru dále vzdělávají (cca 30%)

90% našich překladů do cizího jazyka je zajišťováno rodilými mluvčími daného cizího jazyka. Pokud ve výjimečných případech nejsme schopni zajistit překlad do cizího jazyka rodilým mluvčím požadovaného cizího jazyka, vždy vás na tuto skutečnost předem upozorníme.

Výjimku tvoří anglický jazyk – část našich překladů do angličtiny je zajišťována rodilými mluvčími, část českými překladateli. Překlady z českého do anglického jazyka, zajišťované českými překladateli, vždy prochází odbornou závěrečnou korekturou ("Legal Proofreading") tzv. LEGAL PROOFREADEREM, tedy rodilým mluvčím anglického jazyka s právnickým vzděláním.

ČESKO-ANGLICKÝ GLOSÁŘ
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH